โครงการ CASSIA PHUKET งานคอนกรีตพื้น Post Tension และงานคอนกรีตปั๊มทั่วไป