โครงการโรงแรมดีวาน่า รามาด่า ป่าตองเสาเข็มเจาะใหญ่ งาเท (Bore pile Concrete)